030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Mobiliteit is gedrag

Mobiliteit is in onze ogen gedrag

2023 is inmiddels een goed maandje onderweg en we zijn alweer volop aan de slag.

Bijzonder eigenlijk zo’n jaarwisseling. Op 1 januari ziet de wereld er net zo uit als de dag ervoor. Zoveel merk je er niet van, alles gaat gewoon door. En toch ook niet. Door een grens te trekken in de tijd, te markeren dat 2022 afloopt, komt terugkijken en vooruitkijken bij elkaar.

Terugkijkend op 2022 stellen we vast dat het voor ons bureau een mooi jaar was. We vierden ons 10-jarig jubileum, we verwelkomden 8 nieuwe collega’s, namen afscheid van 3 toppers die in andere organisaties hun talenten gaan inzetten, en deden heel veel prachtige opdrachten. We gaven meer dan ooit re/thinking mobility vorm met elkaar. De resultaten zien we echt terug op straat: we verleiden met onze hernieuwde gedragsaanpak nog meer mensen tot duurzaam reisgedrag, er is bijna geen regio meer in het land waar we werkgevers niet ondersteunen met duurzame en flexibele mobiliteit, we maken echt meters met het verduurzamen van wagenparken met bestelbussen en we helpen steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars met het realiseren van wijken waar niet de auto, maar het woongenot domineert.

Daarnaast ontwikkelden we een Academy waarin we onze kennis en ervaring aanbieden. Zo verzorgden we trainingen voor mobiliteitsprofessionals en schreven we voor diverse partijen white papers en factsheets over tal van onderwerpen

Download onze inspiratiepaper over reisgedrag en gedragsverandering:

Mensen veranderen alleen als het geld oplevert

en 5 andere misvattingen over het veranderen van (reis)gedrag.

Download deze inspiratiepaper

Vooruitkijkend en plannen makend voor het nieuwe jaar overvalt gemakkelijk de somberheid: energiecrisis, oorlog, wooncrisis, stevig achterop in de klimaatopgave, recessie, torenhoge inflatie, stikstofcrisis. Overal opgaven, overal crisis en veel apocalyptisch denken.

Wij dagen onszelf uit daar niet in mee te gaan. Mobiliteit is een belangrijke katalysator voor het komen tot oplossingen.

Onze gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak blijven we inzetten, echter niet alleen voor bereikbaarheidsopgaven maar ook voor de andere maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie en klimaat. De ruimte wordt schaarser, de claims op beschikbare ruimte nemen toe (meer woningen, meer arbeidsplaatsen, meer gezonde leef- en verblijfsruimte). Zorgen voor de gezonde stad van morgen. Dat gaat wat ons betreft over ruimte geven aan mensen: letterlijk, maar ook door te werken aan schoon, rechtvaardig en gezond. Met onze kennis van autoluw maken van wijken, duurzaam parkeerbeleid en inzetten op deelmobiliteit/hubs gaan we daaraan ons steentje bijdragen.

Mobiliteit is een van de belangrijkste veroorzakers van CO2, voor zowel personen als goederenvervoer. De CO2 uitstoot moet meer dan halveren. Daarvoor krijgen we naast verleiden en het beïnvloeden van duurzaam reisgedrag ook met steeds meer wet- en regelgeving te maken, zowel Europees als nationaal. Dit krijgt op verschillende manieren vorm: burgers en bedrijven die gaan betalen voor de CO2 uitstoot, instellen van zero-emissie zones in gemeenten, strenger wordend parkeerbeleid en het voldoen aan normen (Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit, verplichting elektrificatie wagenparken) en daarover rapporteren (o.a. ook de CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive).

We blijven o.a. gemeenten ondersteunen in het werkend krijgen van zero-emissie zones, met name door inzet op gedrag en communicatie. De individuele werkgevers helpen we in het verdergaand verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid en de implementatie daarvan.

Mobiliteit is in onze ogen gedrag, en daarom blijven we voor de uitdagingen voor 2023 de mens centraal stellen in onze oplossingen. De benodigde mobiliteitstransitie vraagt daarnaast om kei goede samenwerkingen tussen partijen, de uitdagingen zijn te groot om in je eentje op te lossen, iedereen heeft een stukje van de puzzel en alle kennis is nodig. Onze expertise in het organiseren van samenwerken zullen we daarom weer volop meenemen. De mens centraal betekent ook dat we allemaal moeten denken en onszelf gedragen als een goede voorouder. Toekomstige generaties moeten we niet opzadelen met een onhoudbaar en onbetaalbaar mobiliteitssysteem.

Kortom genoeg te doen in 2023. We zien er naar uit om met jullie, onze opdrachtgevers en vakgenoten, weer alles te geven wat nodig is. Want als we blijven denken en doen zoals we deden, krijgen we wat we kregen. Re/thinking mobility staat wat ons betreft ook in 2023 voorop.

Directie Syndesmo